Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

MEPET METRO PETROL ve TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.


-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESASLARI-

Yönetim kurulumuzun 13.06.2012 Tarih ve 2012/21 No’lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması’na ilişkin tebliğ uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Yönetim Kurulumuzun 14.06.2012 Tarih ve 2012/24 No’lu kararı ile belirlenmiş olan çalışma esasları, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV No:56 sayılı ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması’na İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapan Seri:IV No: 63 sayılı tebliğe istinaden ‘Riskin Erken Saptanması Komitesinin’ ‘Kurumsal Yönetim Komitesi’ bünyesinden ayrılması sebebiyle Yönetim Kurulumuz 29.03.2013 tarih ve 2013/10 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.


1.AMAÇ ve KAPSAM

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

  1. -Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
  2. -Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
  3. -Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

2.KOMİTENİN YAPISI

-Kurumsal Yönetim Kurulu, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

3.GÖREV ve SORUMLULUKLARI

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,


4.YÜRÜRLÜK:

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer.